м.Кам'янське. СЗШ № 40

 

Положення

 

 

 

 

 

 

Положення про Уповноважених з прав дітей

(дитячих омбудсменів)

 

КЗ «Середня загальноосвітня школа № 40

м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради

 

 

І. Загальні положення.

 

1.1. Уповноважений з прав дітей (дитячий омбудсмен) – (надалі Уповноважений) є громадським представництвом, діяльність якого направлена на покращення умов життя дітей, захисту їх законних прав та інтересів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запобігання випадків всіх видів насильства в сім’ї.

1.2. Уповноважений у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитини, Конститу­цією України, Законом України "Про сприяння соціальному становленню та роз­витку молоді в Україні", Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001, Указом Президента України «Про першочергові  заходи щодо захисту дітей», іншими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Основними принципами діяльності Уповноваженого є законність, дотримання і захист прав дитини, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.

 

II. Мета та основні завдання Уповноваженого.

 

2.1. Метою запровадження посади Уповноваженого є покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку, а також більш ефективний захист їх прав і свобод, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.

2. 2. Основні завдання Уповноваженого -  сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини у м. Дніпродзержинськ, підвищення поінформованості дітей та громади міста про їхні права  через органи освіти та засоби масової інформації, моніторинг стану дотримання прав дітей в місті, вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей, як пріоритетних у місцевих органах влади, а також сприяння змінам у ставлення громади міста до проблем дітей, надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звер­нення до органів влади та правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції.

 

III. Порядок визначення Уповноваженого.

 

3.1. Уповноваженою особою може стати представник учнівського колективу 5 – 11 класів.

3.2. Уповноважений визначається шляхом таємного голосування, в якому приймають участь представники 5 – 11 класів.

3.3. Для проведення голосування (підрахунку голосів) обирається лічильна комісія у складі 3-х чоловік. Уповноваженим призначається особа, яка набрала найбільшу кількість голосів.

 

IV. Права і обов'язки Уповноваженого.

 

4.1. Уповноважений має право:

4.1.1. Вести індивідуальний прийом дітей та їх законних представників;

4.1.2. Розглядати індивідуальні скарги дітей або їх представників, надавати необхідні роз'яснення та консультації;

4.1.3. Звертатись в разі необхідності до компетентних органів з письмовим повідомленням про порушені права дитини з метою усунення перешкод для реалі­зації гарантованих законодавством прав;

4.1.4. Виступати перед дитячими та молодіжними колективами в навчальних закладах з роз'яснювально-інформативними доповідями;

4.1.5. Організовувати та проводити семінари, круглі столи, інші форми робо­ти з питань в межах їх компетенції;

4.1.6.    Організовувати діяльність почти для звернень до Уповноваженого, не менше чим один раз на місяць перевіряти роз­ташовані у школах скриньки звернень і пропозицій від дітей та вживати заходів;

4.1.7.    Звертатись до виконавчого комітету міської ради, відділів та управлінь, депутатів міської ради з питань, що стосуються захисту прав дітей відповідно до повноважень зазначених органів.

 

4.2.   Обов'язки Уповноваженого Уповноважений зобов'язаний:

4.2.1. Додержуватись Конституції Укра­їни і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтере­сів дітей;

4.2.2. Забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права;

4.2.3.Зберігати конфіденційну інформа­цію, не розголошувати отримані відомості про особисте життя заявника та інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди.

 

V. Набуття та припинення повноважень.

 

5.1. Уповноваженим може бути дитина у віці від 14 до 18 років, яка постійно проживає у м. Дніпродзержинськ, виявила бажання за­йматись правозахисною діяльністю та здобула перемогу на виборах.

5.2. Призначення Уповноваженого здійснюється за результатами прове­дення голосування за письмовою згодою батьків.

5.3 Набуття повноважень. Повноваження Уповноваженого починаються з моменту оголошен­ня результатів голосування.

5.4. Припинення повноважень. Повноваження Уповноваженого припиняються у разі відмови його від подальшого ви­конання обов'язків шляхом подання заяви про складення своїх повноважень, зміни місця проживання або досягнення вісімнадцяти років.