м.Кам'янське. СЗШ № 40

 

Додаток 3

 

 

 

 

СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ СЗШ №40

м. Дніпродзержинська

 

 

    

 

Преамбула

 

 

В умовах суспільства школа покликана забезпечувати міцний зв'язок вивчення основ наук із практикою життя, формувати в учнів широкий кругозір, морально готувати їх до праці, свідомого вибору професії, розвивати громадську активність, організаторські здібності, готувати до свідомої активної участі в суспільному житті держави, до самостійної адаптації в умовах швидких змін суспільного життя.

Одним із важливих засобів і методів розв’язання цих завдань є учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу і школи, стає моделлю елементів дорослого громадського життя і формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції.

Проаналізувавши діяльність учнівського самоврядування в класних колективах школи, колектив вчителів сумісно із шкільним активом створили власну модель органів учнівського самоврядування.

 

 

1.  Загальні положення

 

1.1    Учнівське самоврядування в СЗОШ №40 – це добровільне

об’єднання учнів, з метою вироблення в них почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

1.2.    Учнівське самоврядування – засіб виховання здорової (фізично, психічно, духовно), компетентної, соціально-адаптованої і творчої особистості з розвиненою потребою в самореалізації і самовдосконаленні, з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу.

1.3.    Учнівське самоврядування – це гарантоване даним Статутом право та реальна здатність учнів школи самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб шкільного самоврядування здійснювати вирішення питань шкільного життя в межах Статуту.

1.4.    Учнівське самоврядування здійснюється учнівськими колективами 5-11 класів як безпосередньо, так і через парламент та його виконавчі органи, що представляють спільні інтереси учнів школи.

1.5.    Головним у діяльності органів учнівського самоврядування є:

 • навчання – основна праця кожного;
 • боротьба за здоровий спосіб життя;
 • розвиток творчої ініціативи, навичок майбутнього організатора, керівника.

1.6.    Учнівське самоврядування здійснюється на принципах:

 • демократизму;
 • гласності;
 • колективності;
 • підзвітності та відповідальності перед Учнівським парламентом та посадовими особами;
 • організаційної самостійності;
 • підтримки адміністрації школи та педагогів.

 

2.   Основні завдання органів учнівського самоврядування

 

 • здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію і захист законних прав та інтересів учнів;
 • забезпечення виконання ними своїх обов’язків;
 • сприяння самореалізації учнів;
 • сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
 • задоволення соціальних, культурних та інших спільних інтересів учнів, які не суперечать законодавству України;
 • удосконалення та якість навчально-виховного процесу;
 • зростання в учнівської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу;
 • набуття дітьми соціального досвіду, засвоєння загальнолюдських цінностей;
 • розвиток почуття колективізму у дітей;
 • задоволення потреб у спілкуванні з однолітками;
 • співробітництво з молодіжними організаціями та об’єднаннями інших навчальних закладів міста, області, країни.

 

3.   Права, свободи й обов’язки учнів

 

 • Усі учні вільні і рівні у своїх правах.
 • Права і свободи учнів непохитні.
 • Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права інших.
 • Кожному гарантується право на волю думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів.
 • Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає волю сповідання будь-якої релігії або не сповідання жодної.
 • Учні мають право брати участь у керуванні шкільними справами, вільно обирати  й бути обраним в органи учнівської влади й органи самоврядування класних колективів.
 • Кожний має право користуватися й розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної і творчої діяльності.
 • Кожний має право на освіту.
 • Кожному гарантується право знати свої права й обов’язки.
 • Кожний зобов’язаний дбайливо ставитися до навколишнього середовища, культурних та історичних цінностей, власного здоров’я.
 • Кожний зобов’язаний неухильно дотримуватися Статуту.
 • Кожен учень, якщо того зажадає учнівська громада, зобов’язаний звітувати перед колективом про виконання правил для учнів, про своє ставлення до навчання, праці, свою дисципліну, про виконання дорученої справи.

 

4.   Органи управління

 

4.1. Вищим органом управління є Конференція шкільного активу, яка проводиться не рідше одного разу на рік. Конференція шкільного активу - зібрання школярів-активістів учнівських колективів 5-11 класів для вирішення питань шкільного життя, що належать до відома учнівського самоврядування шляхом прямого голосування.

4.1.1. На Конференціях вирішуються:

 • найважливіші питання шкільного життя;
 • обираються  члени учнівського парламенту та Президент;
 • заслуховується звіт про діяльність органів учнівського самоврядування;
 • затверджуються плани роботи на поточний навчальний рік.

Рішення на Конференціях шкільного активу приймаються простою більшістю голосів.

4.2. Представницьким органом учнівського самоврядування є Учнівський парламент.

Учнівський парламент (УП) наділяється правом представляти спільні інтереси учнів 5-11 класів, приймати від їхнього імені рішення.

4.2.1.Члени парламенту обираються на Конференції шкільного активу на початку навчального року строком на один навчальний рік шляхом відкритого голосування.

4.2.2. Членом парламенту може бути учень віком від 10 років, який є активним учасником шкільного життя, не схильний до правопорушень.

4.2.3. Члени Учнівського парламенту ведуть свою діяльність у вільний від навчання час.

   4.2.4. Повноваження Учнівського парламенту:

 • Учнівський парламент покликаний бути організатором духовно повноцінної життєдіяльності учнів школи;
 • На засіданнях Учнівського парламенту затверджується структура УП, складається план роботи на поточний навчальний рік, розглядаються пропозиції та скарги учнів школи.

4.2.5. Повноваження членів парламенту припиняється одночасно з припиненням повноважень парламенту.

4.2.6. Повноваження членів парламенту можуть бути припинені у разі:

 • складання повноважень за особистою заявою;
 • у разі закінчення школи;
 • за рішенням парламенту школи.

4.2.7.  Склад та чисельність Учнівського парламенту затверджується на Конференції шкільного активу. Формування Учнівського парламенту може здійснюватися шляхом прямого делегування з класних колективів.

4.2.8. При Учнівському парламенті створюються постійні  центри за головними напрямками роботи, наприклад, центр  «Культури та відпочинку», «Дисципліни та порядку», «Капітошка», «Шкільного прес-центру», «Спортивно-оздоровчого центру», лідери яких входять до складу УП.

4.2.9. Учнівський парламент збирається не рідше одного разу на місяць протягом навчального року. Рішення на зборах УП приймаються простою більшістю голосів. Ці рішення є обов’язковими до виконання.

4.3. Виконавчі органи – активи класних колективів (лідери класів, старости, фізорги, відповідальні за культурно-масову роботу, відповідальні за роботу з молодшими школярами, відповідальні за дисципліну, група «Милосердя», відповідальні за чергування, редколегія класів), які відповідно до Положення визначаються загальними зборами класного колективу відкритим голосуванням для здійснення виконавчих функцій і повноважень учнівського самоврядування у межах, визначених даним Статутом.

4.4. Посадові особи учнівського самоврядування – особи (Президент школи, заступник президента, лідери центрів), які очолюють Учнівський парламент та його органи, мають відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційних, контролюючих та консультаційних функцій.

4.5. Президент Учнівського парламенту

 • Президент є головною посадовою особою Учнівського парламенту.
 • Президент є головою шкільного учнівського колективу і виступає від його імені.
 • Президент є гарантом Статуту, прав і свобод учнів школи.
 • Президент відповідає за роботу Учнівського парламенту і контролює виконання прийнятих рішень.
 • Президент обирається на Конференції шкільного активу шляхом таємного голосування терміном на 1 рік. Той самий учень не може бути Президентом більше двох термінів.
 • Президент взаємодіє з педагогом-організатором і педагогічним колективом школи,  виступає посередником між педагогічним і учнівським колективами.
 • Організовує складання проекту плану роботи Учнівського парламенту на навчальний рік і його подальше виконання; пропонує варіанти організації масових заходів, пояснює, яку мету має кожний з них.
 • Стежить за підготовкою будь-якого заходу, спрямовує на те, щоб вимоги до виконавців не перевищували їхніх можливостей.
 • Здійснює контроль за виконанням доручень членами УП.
 • Президент виконує свої повноваження до моменту обіймання посади знову обраним  Президентом.
 • Президент організовує роботу Учнівського парламенту, керує на засіданнях УП, на конференціях шкільного активу

4.6. Заступник президента учнівського парламенту

    4.6.1. У відсутність Президента школи виконує його обов'язки.

    4.6.2. Відповідає за ведення документації (план роботи органів учнівського самоврядування на поточний навчальний рік, протоколи засідань УП, звіти лідерів центрів про виконану роботу тощо).

4.7. Лідери центрів

    4.7.1. У взаємодії з Президентом школи та закріпленим вчителем-консультантом планують роботу центру;

    4.7.2.  Координують роботу відповідних виконавчих органів.

    4.7.3.  Звітують про роботу центру перед Учнівським парламентом.

    4.7.4.  Сприяють підготовці та проведенню запланованих заходів.

4.8. Права членів Учнівського парламенту

 • Брати участь у роботі всіх напрямків учнівського самоврядування;
 • Представляти інтереси учнів;
 • Співпрацювати з педагогічним колективом школи;
 • Проводити засідання, приймати рішення і виконувати їх;
 • Давати доручення іншим учням і контролювати їх виконання.

4.9. Обов'язки членів Учнівського парламенту

 • Бути прикладом у навчанні;
 • Захищати інтереси учнів;
 • Координувати і контролювати діяльність первинних центрів;
 • Забезпечувати життєдіяльність учнівського самоврядування школи;
 • Організовувати підготовку та проведення загальношкільних заходів, спрямованих на розвиток особистості як суб'єкта життя.

 

   5.  Вибори посадових осіб учнівського самоврядування

 

   5.1. Вибори Президента, його заступника, лідерів постійно діючих центрів відбуваються на Конференції шкільного активу.

   5.2. Право голосу мають делеговані особи від учнівських колективів 5-11 класів.

   5.3. На Конференції шкільного активу під час виборів можуть бути присутні також вчителі-консультанти, представники адміністрації, які також мають право брати участь і виборах.

   5.4. Вибори посадових осіб учнівського самоврядування є вільними і відбуваються шляхом таємного голосування, а рішення інших питань – відкритим голосуванням.

   5.5. Для проведення голосування (підрахунку голосів) обирається лічильна комісія у складі 3-х чоловік.

   5.6. При відкритому голосуванні підраховуються усі голоси, подані «За», «Проти», і тих, хто утримався. Результати відкритого голосування доповідаються на Конференції  та заносяться до протоколів.

 

6. Лідери класних колективів

 

   6.1. Самоврядування в учнівських колективах 5-11 класів визначається загальними зборами класного колективу відкритим голосуванням.

   6.2. Класні колективи здійснюють зв'язок із Учнівським парламентом через лідерів класів та інших делегатів.

   6.3. Лідер класу – це представник Президента школи в класі, який обирається на загальних зборах учнівського колективу шляхом відкритого голосування.

   6.4. Лідер класу працює на засіданнях, які проводяться раз на місяць.

   6.5. Засідання лідерів проводить Президент школи, формує порядок денний і головує на них.

   6.6. На засіданнях лідерів класних колективів приймаються рішення з організації життєдіяльності учнів на поточний навчальний місяць, відповідно до плану роботи школи.

   6.7. Лідер класу відповідає за організацію життєдіяльності свого класного колективу згідно з указами та розпорядженнями Президента школи, рішень Учнівського парламенту.

   6.8. Лідер класу відповідає за роботу органів самоврядування свого класу.

 

7. Організаційно-правова основа учнівського самоврядування

 

Центр «Культури та відпочинку»

Завдання центру:  піклуватися про естетичне виховання школярів, розвиток їхніх художніх здібностей.

Мета:

 • організація змістовного дозвілля учнів протягом року з урахуванням їхніх інтересів;
 • залучення дітей та підлітків на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ, дозвіллєвих програм, вечорів відпочинку, конкурсів, виставок, масових заходів, традиційних свят згідно річного плану школи.

Форми роботи: свята, фестивалі, конкурсні програми, вечори відпочинку «У колі друзів», літературно-музичні композиції, виставки тощо.

 

 

Центр «Дисципліни і порядку»

Завдання центру: піклуватися  про виконання у школярів свідомої дисципліни, підтримувати порядок у школі.

Форми роботи:

 • контроль якості чергування в класах;
 • нагляд за зовнішнім виглядом учнів;
 • Рейди  «Шкільна форма - це модно!»;
 • нагляд за дисципліною на перервах;
 • пропагування  норм культурної поведінки, правил етикету;
 • піклування  про вироблення і підтримку певних традицій шкільного життя;
 • рейди по збереженню підручників, шкільного майна.

 

 

Спортивно-оздоровчий центр

Завдання центру: організація оздоровчо-просвітницької діяльності з учнями; залучення учнів до активної діяльності у сфері спорту; організація роботи з профілактики й подолання шкідливих звичок.

Мета: формувати ідеали здорового способу життя,    пропагувати престиж спорту.

Форми роботи:

 • організація спортивних змагань у школі;
 • заохочення переможців і кращих спортсменів школи;
 • піклування  про рекламу в проведенні спортивних змагань;
 • забезпечення їх висвітлення у шкільній газеті;
 • випуск інформаційних бюлетнів «Здоров'я»;
 • організація та проведення КТС із питань здорового способу життя, місячників «Молодь за здоровий спосіб життя», пізнавальних п'ятихвилинок про шкідливі звички;
 • допомога вчителям фізичної культури в організації та проведенні спортивно- оздоровчих заходів у школі;
 • сприяння залученню учнів школи до спортивних секцій та гуртків.

 

 

Центр «Капітошка»

Завдання центру: організація дозвілля молодших школярів.

Форми роботи:

 • посвята учнів 2-х класів у жителі «Веселкової країни» (щорічно);
 •  допомога вчителям початкових класів у підготовці до новорічних ранків та заходів, які проходять у межах дитячої організації «Веселкова країна»;
 • перевірка зовнішнього вигляду учнів початкових класів;
 • організація та проведення конкурсів, пізнавальних та розважальних програм;
 • організація та проведення рухливих перерв для учнів початкових класів.

 

Шкільний  прес-центр

Шкільний прес-центр є однією з форм виховання школярів, розширення їх кругозору, розвитку творчих здібностей та професійних інтересів.

Завдання прес-центру:

 • залучити дітей до журналістської та літературно-публіцистичної творчості;
 • розвивати уміння аналізувати та відображати словом свої погляди на

факти і явища, що відбуваються у стінах школи;

 • допомагати розширенню світогляду школярів реалізовувати їхні

різноманітні інтереси та здібності.

Форми роботи:

 • збір і висвітлення подій шкільного життя;
 • рекламування діяльності органів учнівського самоврядування;
 • висвітлення результатів участі класних колективів у масових шкільних заходах;
 • вивчення громадської думки учнів про шкільне життя (проведення в кінці навчального року анкетування учнів);
 • забезпечення інформації для учнів школи про події календаря визначних дат, про всі події та питання життя школи;
 • інформування школярів про новини культурного та спортив ного життя закладу, про творчі справи школи;
 • оформлення фотоальбому «Літопис шкільного життя» (постійно).

 

 

 

 

Justified/p